updated 12:00 AM ICT, Jan 24, 2018
Headlines:

‘บิ๊กโย่ง’ กดปุ่ม ‘เคหะ’ สร้างบ้านคนจน นำร่องชุมชน ‘ร่มเกล้า’ เป็นศูนย์เศรษฐกิจ

“บิ๊กโย่ง” พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ สั่งลุย!บ้านผู้มีรายได้น้อย ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559 - 2568) และแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของการเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการเช่า, เช่าซื้อ บ้านข้าราชการและคอนโดแนวรถไฟฟ้า

พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึง การมอบนโยบายการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกครบในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กคช. ซึ่งปัจจุบันการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559 - 2568) และแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)

โดยมีแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 1) แผนยกระดับคุณภาพชีวิต (เช่า) ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถรับภาระที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ โดยจัดสร้างโครงการอาคารเช่ารองรับ จำนวน 77,958 หน่วย 2) แผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย (เช่าซื้อ) ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง นักศึกษาจบใหม่ และครอบครัวขยาย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยจัดทำโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 94,000 หน่วย 3) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ สร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัยให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในสังกัดหน่วยงานของรัฐ จำนวน 37,500 หน่วย 4) แผนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านประชารัฐ) เป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 150,000 หน่วย ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงการคลังผ่านมาตรการสนับสนุนด้านต่างๆ และการเคหะแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

            นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติ ได้เดินหน้าศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงเพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่นำร่องบริเวณชุมชนร่มเกล้าให้เป็น ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้าเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจนวัตกรรมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า  การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเชีย จำกัด ดำเนินงานวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติบริเวณรอบสถานีรถไฟลาดกระบังบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ร่มเกล้าเป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำผังแม่บทภายใต้ชื่อ ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้าโดยพัฒนาให้เป็นเมืองของคนรุ่นใหม่ เมืองธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเมืองที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ การค้าปลีก การประชุม การมีพื้นที่ Working Space การจัดแสดงสินค้า และการบริการ รวมถึงมีระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร และศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

              ทั้งนี้ ได้นำเกณฑ์การเติบโต (Smart Growth Principles) มาใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ บทบาทของพื้นที่ รวมถึงระบบการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และระบบการเชื่อมโยงทางกายภาพสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยใช้เกณฑ์ย่อยในการออกแบบโครงการซึ่งได้แก่ เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit - Oriented Development Principles) แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ ท่าอากาศยาน (Airport - Oriented Development Concept) เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED - ND) และกฎหมายผังเมือง (Form - Based Codes) รวมทั้งการใช้แนวคิดในการออกแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการของภาครัฐ (PPP) พ.ศ.2556 ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลงทุนโครงการศูนย์เศรษฐกิจ

               (ข่าวธุรกิจ 4.0 หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 362 ปักษ์หลัง ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2560)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses