‘วิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง’ นำทัพตัวแทนพรูเด็นเชียลสู่เป้าหมาย MDRT คุณภาพ

คุณวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทน (CAO)บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและเติบโตจนเป็นฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย จนกระทั่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารสูงสุดเพื่อรับผิดชอบฝ่ายขายในช่องทางตัวแทนประกันชีวิตจนถึงปัจจุบัน ปี 2561 คุณวิชัย ได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรูเด็นเชียล เพราะพรูเด็นเชียลให้ความสำคัญของช่องทางตัวแทนในประเทศไทย...
Insurance

การสร้าง และการพัฒนาทีมงาน

“บรรณยง นราสวัสดิ์” กับการสร้าง และการพัฒนาทีมงาน ธุรกิจประกันชีวิตในช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนนั้น ความสำเร็จย่อมวัดจากปริมาณของผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่กำหนด และผลผลิตหรือเบี้ยประกันชีวิตย่อมมาจากทีมงาน ฉะนั้นการสร้างและการพัฒนาทีมงานก็คือการสร้างความสำเร็จให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเอง โดยเป้าหมายหลักของการสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงควรมุ่งไปสู่การสร้างและพัฒนาให้ทีมงานกลายเป็นมืออาชีพ เพราะความเป็นมืออาชีพจะเป็นที่มาของรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพนักขายประกันชีวิต ...
Insurance