หลักคิด หลักทำแบบเกาหลีใต้ ตอน2  “หลักคิดแบบแคซอน”

เพื่อนๆ นักขายครับ พระพุทธเจ้าตามคติความเชื่อแบบเกาหลีใต้ มีไม่จำกัดจำนวน รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็มี นับถือเพื่อการศึกษาก็มี และนับถือเพื่อเมตตากรุณาก็มีเป็นอันมาก การมีพระพุทธเจ้ากึ่งเทพหลายรูปแบบ อาจเทียบเคียงได้กับลัทธิคนทรงเจ้าที่ผู้คนนับถือบูชาเทพเจ้าและดวงวิญญาณต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าต้องการปรารถนาความสำเร็จในด้านใด แม้จะมีปรัชญาแตกต่างกัน ทว่าพุทธศาสนาในเกาหลีใต้และลัทธิคนทรงเจ้ากลับเข้ากันได้ดีในทางจิตวิญญาณ เนื่องจากเปิดกว้าง และเน้นการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน ทุกวันนี้เกาหลีใต้เปิดใจรับฟังความคิดและความเชื่อที่แตกต่างมาก และผสมปนเปจนบางครั้งแลดูงมงายไร้เหตุผล ...
All Business