คปภ.รื้อกฎเหล็ก! ล็อคตาย!เน้นโปร่งใสไม่เล่นแร่แปรธาตุ 2 Aug 2020

คปภ.รื้อกฎเหล็ก!
ล็อคตาย!เน้นโปร่งใสไม่เล่นแร่แปรธาตุ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่าประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอปรับปรุง
ขั้นตอนต่อไป คปภ. จะเสนอให้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับต่อไป
ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงสาระสำคัญ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรก ปรับปรุง “คำนิยาม” เช่น คำว่า “กรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน” เป็น “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” และส่วนที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล/ขั้นตอนการดำเนินงาน
อาทิ กำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเดิมจะกำหนดเพียงคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
การจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ปรับปรุงการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการทุจริต ซึ่งบริษัทอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นภายในบริษัทที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ทำหน้าที่ดังกล่าวได้
การปรับปรุงสาระสำคัญดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย

176