คปภ.เข้มกม.ฉ้อฉล เปิดประชาพิจารณ์ถึง16มิ.ย. 3 Jun 2020

คปภ.เข้มกม.ฉ้อฉล
เปิดประชาพิจารณ์ถึง16มิ.ย.

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) ระบุว่า จากการที่คปภ.ได้มีการเพิ่มเติมเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรม และลักษณะของการ
กระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย (Red Flag Indicators) เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และบรรเทาความเสียหายจากการฉ้อฉลประกันภัยจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จำเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS ICP) ในหัวข้อ ICP 21 Countering Fraud in Insurance
คปภ. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย สามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้ที่ email : prachp@oic.or.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563

277