คปภ.เพิ่ม2ธุรกิจ ร่วมทดสอบนวัตกรรมประกัน 6 Jan 2020

คปภ.เพิ่ม2ธุรกิจ ร่วมทดสอบนวัตกรรมประกัน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ประกาศเพิ่ม 2 กลุ่มธุรกิจใหม่เข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย หรือ โครงการแซนด์บ็อกซ์ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน หรือ กลุ่มฟินเทค และ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี สามารถเข้าทำการทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ได้ด้วยตนเอง จากเดิมที่กำหนดให้ 2 กลุ่มนี้ต้องดำเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจประกันภัย ระบบการทำงานของบริษัทประกันภัย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ประกอบกับควรมีการสนับสนุนให้มีการทดสอบนวัตกรรมก่อนนำไปใช้จริง การมีแซนด์บ็อกซ์ของตัวเอง มีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมและเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สำหรับ ปี 2562 ที่ผ่านมา มีโครงการที่เข้าร่วมการทดสอบแล้วเสร็จ 3 โครงการ เป็นกรมธรรม์รถยนต์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้มาเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ 5 โครงการ สัญญาคุ้มครองสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลสำหรับการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย 1 โครงการ พัฒนาระบบใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า 1 โครงการ

353