ชงเลื่อนใช้TFRS17 สภาธุรกิจประกันภัยฯยื่นสภาวิชาชีพบัญชี 14 May 2020

  1. ชงเลื่อนใช้TFRS17
    สภาธุรกิจประกันภัยฯยื่นสภาวิชาชีพบัญชี

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้สภาธุรกิจประกัน
ภัยไทย โดยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ได้มีหนังสือลงนามวันที่ 11 พ.ค.2563 มาถึงสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอผ่อนปรนในการให้เลื่อนบังคับใช้มาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย(TFRS17) ซึ่งว่าด้วยการตั้งสำรองแบบใหม่ สำหรับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย โดยได้ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีเลื่อนการบังคับใช้ออกไปจากปี 2567 เป็นปี 2569 หรืออีก 3 ปี
ล่าสุดมีรายงานว่า ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจ้งมายังสภาธุรกิจประกันภัยให้ทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้รับข้อมูลสนับสนุนของ สภาธุรกิจประกันภัยไทยแล้ว แต่การพิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (TFRS17) ออกไปอีก 3 ปี เป็นใช้ปี 2569 นับจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณา โดยอาศัยข้อมูลผลกระทบจากการนำ TFRS17 มาถือปฏิบัติประกอบการพิจารณา และต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเสมอภาคในทุกด้าน ทั้งด้านนักลงทุน ผู้ใช้งบการเงิน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานกำกับดูแล
ทั้งนี้สภาวิชาชีพมีพันธกิจหลักในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เป็นไป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ (IFRS) โดยมีทิศทางโรดแมป ที่นำ IFRS มาใช้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ IFRS มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศ ซึ่งสำหรับ TFRS 17 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2567

 

295