ชงใช้กธ.สุขภาพเดิม รับมือประกันลองสเตย์ปรับใช้ใหม่ต.ค.นี้ 22 Jul 2021

ชงใช้กธ.สุขภาพเดิม
รับมือประกันลองสเตย์ปรับใช้ใหม่ต.ค.นี้

    นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแปซิฟิคครอส ประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ให้ต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักในไทยในลักษณะลองสเตย์ จะต้องซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วย

นอกอยู่ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 แสนดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 3,000,000 บาทนั้น รวมถึงให้คุ้มครองกรณีโคโรน่าไวรัส(Covid-19)ด้วย โดยให้ยกเลิกกำหนดการเดิมที่ให้ต่างชาติต้องซื้อประกันสุขภาพเป็นค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน 400,000 บาท และผู้ป่วยนอก 40,000 บาท
ขณะนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทยภายใต้บริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้จำนวนทั้ง 18 บริษัท ได้เตรียมการไว้พร้อมค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว เพื่อรองรับกับวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะมีผลในทางปฎิบัติ เพียงแต่ขณะนี้กำลังรอให้ทางทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.กับทางกงสุลต่างๆ ออกแนวปฎิบัติออกมาให้ชัดเจน ทางบริษัทประกันฯก็สามารถดำเนินการได้ทันที โดยขณะนี้ทางสมาคมฯเองก็คงจะคุยกันเรื่องแบบประกันที่เหมาะสมมารองรับ โดยล่าสุดตนเองได้ทำแบบสอบถามไปยังบริษัทสมาชิกทั้ง 18 บริษัทที่จะร่วมรับประกันแล้วว่า จะยื่นแบบประกันสุขภาพในรูปแบบเก่าที่ปัจจุบันใช้ขายกันอยู่ หรือจะใช้รูปแบบประกันสุขภาพแบบใหม่ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ และจะมีผลใช้ในวันที่ 8พ.ย.นี้ ซึ่งขณะนี้ทางภาคธุรกิจก็อยู่ระหว่างการรอประกันสุขภาพโฉมใหม่ที่ทางคปภ.ปรับปรุงออกมาใช้อยู่
แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวแล้วเห็นว่า ในส่วนของกรมธรรม์ประกันสุขภาพใหม่อาจจะไม่เหมาะ เพราะกรมธรรม์ประกันสุขภาพตัวนี้จะต้องคุ้มครองต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุค่อนข้างมาก และมีปัญหาสุขภาพ จึงจำเป็นจะต้องพิจารณารับประกันในเทอมที่เหมาะสม โดยจะเป็นเบี้ยประกันสำเร็จรูปไม่ได้ ซึ่งทางสมาคมฯอาจจะต้องทำเรื่องขออนุญาตทางเลขาฯคปภ.ในฐานะนายทะเบียนให้พิจารณาเรื่องนี้ เพื่อให้ทันการใช้กับการขายหรือรองรับต่างชาติในโครงการนี้ที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้
อนึ่ง ความเป็นมาของการทำประกันสุขภาพลองสเตย์ดังกล่าวเกิดจากเดิมทีกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการกำหนดให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ขอรับการตรวจลงตราดังกล่าวต้องซื้อประกันสุขภาพของไทยที่มีวงเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาล 1.กรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท 2.กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแนบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ Longstay Tgia.org
ต่อมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับการเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติดังนี้ หลักเกณฑ์ใหม่ ให้มีการประกันสุขภาพหรือสวัสดิการภาครัฐที่มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และมีประกันเพื่อครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (Covid-19) ไม่น้อยกว่า100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 3,000,000 บาท หรือซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศหรือมีสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศได้โดย ให้มีหน่วยงานภาครัฐรับรองแนบแบบฟอร์มกลางการทำประกันสุขภาพที่มาแสดงได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ต่างประเทศประจำประเทศไทย หรือ ประสานกระทรวงต่างประเทศของประเทศผู้ขอรับการตรวจลงตราให้รับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง (Notary) หรือไม่กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฎิเสธทั้งหมด หรือบางส่วนให้มีเอกสารแสดงเพิ่มเติมได้แก่ หนังสือปฎิเสธการซื้อประกันสุขภาพ หรือหลักทรัพย์เงินฝาก ประกัน
สุขภาพอื่นๆ รวมวงเงินแล้วไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาทตามเกณฑ์ที่สตม.กำหนด

1,619