ชูFundConnext ยูนิตลิงค์‘ไทยไลฟ์’จับนักลงทุนยุคใหม่ 16 Sep 2020

ชูFundConnext
ยูนิตลิงค์‘ไทยไลฟ์’จับนักลงทุนยุคใหม่

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคมองหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งแบบประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ นับเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์นักลงทุนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีอิสระในการวางแผนการเงินและการลงทุน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต
ดังนั้น เพื่อสร้างมาตรฐานในการลงทุนผ่านแบบประกันยูนิตลิงค์ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต จึงร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นำระบบงาน FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคา
นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อระบบข้อมูลกองทุนรวมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ Distributor มีข้อมูลกองทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet) และข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันของบริษัทฯ ว่าการลงทุนภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์จะเป็นไปตามมาตรฐาน โดยบริษัทฯ นำระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

127