ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมกับ เจนเนอราลี่
จัดงาน Design Your
Wealthy Life เพื่อชีวิตทางการเงินที่ลงตัว 26 Nov 2019

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมกับ เจนเนอราลี่ จัดงาน Design
Your Wealthy Life เพื่อชีวิตทางการเงินที่ลงตัว

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับบริษัท
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรมสัมมนา และเวิร์คช้อป
ให้กับลูกค้าของธนาคารในหัวข้อ Design Your Wealthy
Life
เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการวางแผนชีวิตทางด้านการเงิ
น รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ
ผ่านกระบวนการ Design Thinking
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและประ
กันชีวิตจากทั้งสององค์กร ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ พลจันทร์
รองผู้อำนวยการ ธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด
(มหาชน) และนาง สุมิตรา อภิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายฝึกอบรมการขาย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล ณ
โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

388