ธปท.รุกช่วยSMEขอแบงก์ผ่อนเกณฑ์ดอกเบี้ย 7 Jan 2020

ธปท.รุกช่วยSMEขอแบงก์ผ่อนเกณฑ์ดอกเบี้ย

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)  ระบุว่า นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.ได้ส่งหนังสือเวียน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไปยังสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจติดตามดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการพลิกฟื้นธุรกิจได้อย่างทันท่วงที  ทั้งนี้ คุณภาพสินเชื่อ SMEs ด้อยลงอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถทางการแข่งขันที่ลดลง โดยเฉพาะเมืองรอง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สะสมความเปราะบางในระบบการเงินจึงควรแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยมีกติกาที่เหมาะสม ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นภาระ/ต้นทุน ต่อ SMEs รวมถึงการสนับสนุน Inclusive Infrastructure และเพิ่มแต้มต่อเพื่อให้ SMEs แข่งขันได้

384