นำสินประกันภัย รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต สมัยที่
2 19 Oct 2019

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2  (2nd Re-Certified Company) โดยมีนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

213