ประกันชีวิตเริ่มฟื้น กรุงเทพฯคุมค่าใช้จ่ายเข้ม 28 Jul 2020

ประกันชีวิตเริ่มฟื้น
กรุงเทพฯคุมค่าใช้จ่ายเข้ม

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต เปิดเผยถึงผลกระทบจาก
COVID-19 ต่อธุรกิจในปัจจุบันว่า ด้านรายได้ ช่องทางธนาคารของบริษัทได้รับผลกระทบทางลบเนื่องจากธนาคารต้องปิดสาขาบางแห่งชั่วคราว และในสาขาที่ยังเปิดดำเนินการก็มีลูกค้ามาใช้บริการลดลงมาก
ขณะที่ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นยังมีการขยายตัวที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากช่องทางธนาคารจึงทำให้ภาพรวมของบริษัทได้รับผลกระทบทางลบอย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 2/2563
สำหรับด้านค่าใช้จ่าย บริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง โดยเฉพาะในหมวดของค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่างๆ
นายโชน โสภณพนิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้านการลงทุน ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันบริษัทได้มีความระมัดระวังการลงทุนมากยิ่งขึ้น เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพันธบัตรรัฐบาล
สำหรับที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากหุ้นสามัญและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลงจากการตีมูลค่าตามราคาตลาด
ในส่วนของตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)บ้าง แต่ไม่มีผลกระทบต่อฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพราะลงทุนเพียง 0.1% ของสินทรัพย์ลงทุน

159