ประกันภัย’63โต5.6% เบี้ยรถยนต์เพิ่มตามราคาต้นทุน 9 Jan 2020

ประกันภัย’63โต5.6% เบี้ยรถยนต์เพิ่มตามราคาต้นทุน

ฝ่ายวิจัยและสถิติ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปี 2563 จะเติบโตประมาณ 5.6% (ช่วงคาดการณ์ที่ 5.3%-6.3%) อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะโตขึ้นประมาณ 2.8% (ช่วงคาดการณ์ที่ 2.8%-3.8% โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย) การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนในการลงทุนในประเทศมากขึ้น
ทั้งนี้ การประกันภัยรถยนต์ คาดว่าเบี้ยจะเติบโต 5.8%-6.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากรถยนต์ที่ขายได้โดยรวมมีราคาสูงขึ้น และธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีการปรับขึ้นอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น การปรับปรุงและเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น คาดว่าจะส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 3,000 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมและค่าอะไหล่ที่ขยับเพิ่มปีละประมาณ 7% จะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยอาจต้องมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพื่อรองรับค่าสินไหมทดแทนที่จะปรับเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์เติบโตกว่าปี 2562 อย่างชัดเจน

77