ประเดิมจ่ายดีลวันนี้45ล. คปภ.ตั้ง23อรหันต์คุมใช้จ่ายเงินเดอะวันฯ 3 Dec 2021

ประเดิมจ่ายดีลวันนี้45ล.
คปภ.ตั้ง23อรหันต์คุมใช้จ่ายเงินเดอะวันฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ ล่าสุดนายสุทธิพล​ ทวีชัยการ​ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)​ได้ออกประกาศนายทะเบียนเรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2564
ตามที่นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 61/2564 เรื่อง ให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ไปแล้ว นั้น​อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 นายทะเบียนจึงมีประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้ “บริษัท” หมายถึง บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
​ ข้อ 2 ให้บริษัทรายงานเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เพื่อทราบถึงบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมดของบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้
​ ข้อ 3 ห้ามมิให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัท หรือทำการเคลื่อนย้าย หรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัทตามปกติ หรือเป็นการจ่ายเงินอื่นตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนตามข้อ 4
ข้อ 4 บริษัทสามารถจ่ายเงินโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยโดยตรง ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนโดยชอบ บุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องหรือผู้รับช่วงสิทธิ เช่น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โรงพยาบาล เป็นต้น
(2) การจ่ายเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย
(3) การจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
(4) การจ่ายค่าสื่อสาร เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
(5) การจ่ายค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าภาษีอากร ตามที่กฏหมายกำหนด
(6) การจ่ายเงินตามคำสั่งศาล เช่น ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น
(7) การจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินจ่ายหรือเงินสมทบตามที่กฏหมายกำหนด
(8) การจ่ายเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็นเพื่อเร่งรัดติดตามหรือเรียกคืนหนี้สินค้างจ่ายของบริษัท
การเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากข้อ 4 (1) ถึงข้อ 4 (8) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยมีเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
​ ข้อ 5 การจ่ายเงินตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น ให้บริษัทเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมาย ทั้งนี้ กระบวนการหรือวิธีการในการขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมายกำหนด
​ข้อ 6 มอบหมายให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินตามข้อ 3 และ ข้อ 4 โดยบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อร่วมกันอย่างน้อย 2 คน
(1) นายภิญโญ ลิ่มพงศธร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มสถิติธุรกิจประกันภัย
(2) นางสาวปริยากร วัดสิงห์​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/1
(3) นางสาววิยะดา เสาะแสวง​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/2
(4) นายณัฐวิทย์ ศรีเจริญ​​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ​
(5) นางสาวณธษา ผ่อนผัน​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์
(6) นางสาวพีร์ภัสสร นาคสุข​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับอุตสาหกรรม
(7) นายเกียรติก้อง นิ่มสาคร​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มอนุญาโตตุลาการ
(8) นางสาวอรวรรณ มาระเพ็ญ​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์ 1/1
(9) นางสาวอรทัย ทาบึงกาฬ​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มคดีอาญา
(10) นางจีรวรรณ วัชรมานพกุล​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มวิชาการและผลิตสื่อ
(11) นางสาวอนิสสา ลิลา​​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่ม
ตรวจสอบ
(12) นายไกรวัชร พึงชุ่มชื่น​​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
(13) นางอาภัสรา สุกสัก​​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ 2/1
(14) นางสาวณัฐวรรณ ภิรมยาภรณ์ ​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 1
(15) นางสาวกันต์ชลัช ตามไท​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 2/2
(16) นายวีรยุทธ ใจเย็น​​ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนามาตราการประเมิน
(17) นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์​ตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ
(18) นายกษิดิ์เดช จันทร์เจียวใช้​ตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน กลุ่ม
งานกฏหมาย
(19) นางสาวกรณิการ์ สอนสุภาพ​ตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาตบุคคลธรรมดา
(20) ​นายภัทรพงศ์ หวังผลบูรณ์ภัท​ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาตบุคคลธรรมดา
(21) นางสาวมนัสนันท์ เลิศวิเศษมงคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาติบุคคลธรรมดา
(22) นายจินณิชชา สภากร​​ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบ 2/3
(23) นางสาวปรารถนา สีมาขจร ​ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบ 3/2
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่1ธ.ค.64ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานข่่าวแจ้งว่า​ วันนี้(3ธ.ค.64)ได้มีนัดจ่ายค่าสินไหมประกันโควิด(เจอจ่ายจบ)​ให้กับผู้เอาประกันตามดีลที่นัดไว้จำนวน 500 ราย​ เป็นเงิน 45 ล้านบาท​ ซึ่งเป็นประเดิมการเข้ามาควบคุมกิจการและควบคุมการใช้จ่ายเงินของเดอะวันฯของทางคปภ.

2,913