พิษดบ.ดิ่งหลอน! ‘ประกันชีวิต’จี้คปภ.ผ่อนกฎเหล็กบรรเทาRBC 23 Jul 2020

พิษดบ.ดิ่งหลอน!
‘ประกันชีวิต’จี้คปภ.ผ่อนกฎเหล็กบรรเทาRBC

แหล่งข่าวจากสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯอยากขอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกอบการธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผ่อนผันหลักเกณฑ์แนวทางปฎิบัติใหม่ สืบเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่มีผลกระทบต่อบริษัทประกันชีวิตเป็นอย่างมาก สมาคมฯจึงอยากขอให้เลขาธิการคปภ.ในฐานะนายทะเบียนได้เร่งอนุมัติตามที่คณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ฯของสมาคมฯได้เสนอแนวทางบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำและลดลงอย่างต่อเนื่องที่มีผลต่อ RBC : CAR RATIO ไปก่อน
หน้านี้ อาทิเช่น
1.Unit Linked Product : Unit Reserve และ
Non-unit Reserve สมาคมฯขอเสนอให้แยก Unit Reserve และ Non –Unite Reserve ของกรมธรรม์ Unit-linked ออกจากกัน โดยให้ Non-unit Reserve ไปรวมกับ Non-par PRODUCTS เนื่องจากทั้งสองส่วนนี้ เป็นการประกันภัยที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกัน และไม่ได้มีผลกระทบกับ Unit ของลูกค้า 2.Negative Reserve ซึ่งประการแรกได้เสนอให้ Offset Negative Reserve ข้าม Product Group ได้ และให้ยกเลิกการกำหนด Floor สำหรับ Non-unit Reserve โดยคปภ. อาจพิจารณากำหนด floor ที่ Company Level แทน ประการที่สองให้สามารถนำ Negative Reserve
มาใช้กับภาคธุรกิจ โดยให้นับเป็น TCA ในรายงาน RBC ได้เช่นเดียวกับบางประเทศเช่น สิงคโปร์ แต่อาจจะนำมาใช้ได้ไม่ทั้งหมด หรือใช้ Tier 2 เป็นต้น
3.ขอเสนอให้พิจารณาสัญญาเพิ่มเติม(RIDER)เป็นสัญญาระยะยาวได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับ IFRS 17 ที่มองสัญญาหลักและRIDER เป็นสัญญาเดียวกัน

178