มิตรแท้ฯ ปลื้มปีติได้รับพระบรมราชานุญาตจัดทำปฏิทิน ๒
พระบารมีคู่แผ่นดินปิ่นสยาม 4 Nov 2019

มิตรแท้ฯ ปลื้มปีติได้รับพระบรมราชานุญาตจัดทำปฏิทิน ๒ พระบารมีคู่แผ่นดินปิ่นสยาม

คณะผู้บริหาร ตัวแทนและพนักงาน บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่างรู้สึกปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2563 ชื่อชุด “๒ พระบารมีคู่แผ่นดินปิ่นสยาม” โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดทำปฏิทินดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป

 

264