ลั่นFAOไทยพร้อม! ‘เฉลิมชัย’ชูเกษตรปลอดภัยระดับโลก 8 Sep 2020

ลั่นFAOไทยพร้อม!
‘เฉลิมชัย’ชูเกษตรปลอดภัยระดับโลก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 35 โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมประชุมกว่า 48 ประเทศ ซึ่งได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไทยได้เตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ประกาศสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศว่าเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของไทย ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ได้ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและการควบคุมป้องกันโรคตามมาตรฐานสากล และมีระบบการผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นยังได้ชี้แจงถึงนโยบาย และโครงการที่รัฐบาลไทยและกระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งขับเคลื่อนมีการปฏิรูปภาคเกษตรใน 4 แผนงานหลัก (Four Quick Win) 1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประมง 2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร 3) การพัฒนาระบบ E-Commerce สำหรับสินค้าเกษตร และ 4) การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรแบบครบวงจร
ขณะเดียวกันยังได้จัดตั้ง“ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม” ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรรวมทั้งประเทศไทยอีกด้วย

261