‘วิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง’ นำทัพตัวแทนพรูเด็นเชียลสู่เป้าหมาย MDRT
คุณภาพ 21 May 2019

คุณวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทน (CAO)บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและเติบโตจนเป็นฝ่ายพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย จนกระทั่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารสูงสุดเพื่อรับผิดชอบฝ่ายขายในช่องทางตัวแทนประกันชีวิตจนถึงปัจจุบัน

ปี 2561 คุณวิชัย ได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรูเด็นเชียล เพราะพรูเด็นเชียลให้ความสำคัญของช่องทางตัวแทนในประเทศไทย ซึ่งมีความท้าทายและมีโอกาสในการที่จะสร้างช่องทางการขายผ่านตัวแทนฯ ของพรูเด็นเชียลให้เติบโตเป็นช่องขายหลักที่มีคุณภาพเหมือนกับพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบัน พรูเด็นเชียลมีตัวแทนประมาณ 3,000 คน ที่บริษัทฯ พร้อมจะพัฒนาให้เป็นตัวแทนที่คุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพเพื่อให้มีบริการที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่

สำหรับมุมมองของคุณวิชัยที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตและความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตในอนาคตว่าในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันชีวิตได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งรูปแบบการจัดจำหน่าย แบบประกันที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสินค้าและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอันเนื่องจากเทคโนโลยีได้เขามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน

คุณวิชัยกล่าวว่าปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็น YEAR OF MDRT เพื่อพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนตัวแทน MDRT พร้อมทั้งกำหนดTriple E เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ คือ

1.Expansion การขยายทีมงาน โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนตัวแทนคุณภาพในปี 2562 พร้อมส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 20 แห่งทั้ง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

2.Enhancement การยกระดับตัวแทน   บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นตัวแทนมืออาชีพทั้งการความรู้ทางเงิน เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งด้านการประกันชีวิตและการลงทุนได้อย่างครอบคลุมโดยมุ่งเน้นให้ตัวแทนมีใบอนุญาตการขายสินค้ายูนิตลิงค์ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าที่จะยกระดับตัวแทนให้มีใบอนุญาตเพื่อเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (IC License) มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและการบริการลูกค้าให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว เช่น ePOS (Electronic Point Of Sale) ซึ่งปัจจุบันตัวแทนสามารถให้บริการลูกค้า ณ จุดขายได้ 100% โดยไม่ต้องใช่เอกสารใดๆ

3.Engagement การส่งเสริมให้มีส่วนร่วม บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตัวแทนเพื่อให้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จขององค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยในระดับประเทศสนับสนุนให้ตัวแทนมีส่วนร่วมกับคุณวุฒฺ TNQA และรางวัล NAA สำหรับคุณในระดับสากลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนติดคุณวุฒิ MDRT และมีส่วนร่วมกับคุณวุฒิพรูเด็นเชียลเอเชีย (PCA) เช่นคุณวุฒิ President Club, PALC, PRUMDRT เป็นต้น

“บริษัทมีความแนวแน่ที่จะสร้างตัวแทนมืออาชีพที่สามารถให้คำปรึกษาและบริการทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดย บริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตัวแทนให้เติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทฯ และยินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมธุรกิจกับพรูเด็นเชียล” คุณวิชัย กล่าวปิดท้าย

885