อาเซียนห่วงค่ารักษา สภาธุรกิจประกันภัยเร่งหารือ 2 Dec 2019

อาเซียนห่วงค่ารักษา สภาธุรกิจประกันภัยเร่งหารือ

ประกันไทยร่วมประชุม AIC มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ย้ำทั่วอาเซียนสนใจห่วงต้นทุนค่ารักษาพยาบาล แนวทางป้องกันการฉ้อฉล
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 25-29 พ.ย. 2562 นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ เหรัญญิก และ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคม นายนพดล สันติภากรณ์ เลขาธิการ เป็นผู้แทนประเทศไทย (Thailand Chief Delegate) และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ( ASEAN Insurance Council Meeting หรือ AIC) ครั้งที่ 45 ที่กรุง
เนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยของภาครัฐ ซึ่งได้มีการจัดประชุมร่วมกันของหน่วยงานกำกับในอาเซียน (ASEAN
Insurance Regulators’ Meeting: AIRM) โดยประเด็นการหารือระหว่างภาคธุรกิจและหน่วยงานกำกับฯ ได้แก่ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของการประกันสุขภาพ แนวทางป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลด้านภัยพิบัติ การประกันภัยพืชผล รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17)
ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้เสนอภาครัฐในหลายเรื่อง อาทิ กลุ่มประเทศอินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย เสนอให้รัฐช่วยทำการประชาสัมพันธ์ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ตะกาฟุล และเสนอให้ภาครัฐทบทวนการบังคับใช้ IFRS 17 ใหม่ เพราะในยุโรปบางประเทศมีการเลื่อนการบังคับใช้ออกไป

547