เข้ม!ฉ้อฉลประกัน คลังเอาจริง-จี้ต้องส่งรายงานภายใน30วัน 30 Jul 2020

เข้ม!ฉ้อฉลประกัน
คลังเอาจริง-จี้ต้องส่งรายงานภายใน30วัน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้ลงนามในประกาศ 2 ฉบับ ลงวันที่ 15 ก.ค.2563 เรื่องให้บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ.2563
โดยสาระสำคัญมีว่า ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฉ้อฉลประกันภัยที่บริษัทตรวจพบ ให้บริษัทยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้รายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย ให้บริษัทยื่นภายในสามสิบวัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส เว้นแต่เป็นพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยหรือสาธารณชน ให้รายงานโดยไม่ชักช้าเมื่อตรวจพบ
ทั้งนี้แบบรายงาน ลักษณะของพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยหรือสาธารณชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด โดยการยื่นรายงานให้ยื่นในรูปสื่ออีเลคทรอนิคส์ ตามช่องทางและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
โดยในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือประเทศประสบภัยพิบัติที่ร้ายแรง หรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสาธารณชน ทำให้บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานภายในกำหนดระยะเวลาได้ ให้บริษัทแจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือโดยแสดงเหตุผลประกอบ และความจำเป็นให้สำนักงานคปภ.ทราบ

176