เครือไทยฯผนึกสิงค์โปร์ ตั้งบริษัทวิจัย-วิเคราะห์ข้อมูล 30 Jul 2020

เครือไทยฯผนึกสิงค์โปร์
ตั้งบริษัทวิจัย-วิเคราะห์ข้อมูล

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ PULSEMETRICS PTE LTD เพื่อจัดตั้งบริษัทชื่อ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Sentrics
Consulting Company Limited) บริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจ ด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ให้กับบริษัทในประเทศและต่างประเทศ โดย PULSEMETRICS PTE LTD มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ )โดยถือหุ้นในสัดส่วน 67% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
2. PULSEMETRICS PTE LTD ถือหุ้นในสัดส่วน 33% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น และมีราคาที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทจะได้ประโยชน์
1. เป็นการสร้างคณะทำงานและองค์ความรู้ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการวิจัย (Market
Research) ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ
2. สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ โดยให้บริการกับบริษัทฯ ทั้งในเครือทีซีซี และนอกเครือทีซีซีต่อไปในอนาคต
3. ผู้ร่วมทุนมีความรู้ความสามารถ และได้ร่วมงานกับบริษัทในเครือไทย โฮลดิ้งส์มากว่า 3 ปี
สำหรับ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

117