เจอเนสส์ จับมือมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ
เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างสังคมที่ดีกว่า 10 Jul 2018

เจอเนสส์ ประเทศไทย จับมือมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างสังคมที่ดีกว่า

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมตัวแทนพนักงานและนักธุรกิจอิสระ บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมและช่วยเหลือเยาวชน ผ่านการสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ ตลอดจนโรงอาหารของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของน้องๆ

รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญ และพันธุ์สัตว์ – พันธุ์พืช สำหรับการเพาะเลี้ยงในครัวเรือนในโครงการคลังอาหารในครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนใน 5 พื้นที่ ไก้แก่

1.โรงเรียนวัดการ้อง จ.สิงห์บุรี

2.โรงเรียนศรีสาคร จ.สิงห์บุรี

3.โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร จ. ลพบุรี

4.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด จ. ลพบุรี

5.โรงเรียนวัดทางหลวง จ.อยุธยา

ให้สามารถพึ่งพิงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของโครงการ เจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse kids™) ที่ว่า One Heart One Hope One Mission  เปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาส ให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป

261