เมืองไทยงดปันผลเพิ่ม รองรับRBC2เข้ม/โควิด-19 25 Jun 2020

เมืองไทยงดปันผลเพิ่ม
รองรับRBC2เข้ม/โควิด-19

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย ได้กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในปีนี้ หลังจากที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 เม.ย.2563 ในอัตราหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยอัตราเงินผลตอบแทน ณ สิ้นปีเท่ากับ 3.41%
เนื่องจากประกันภัยถือเป็นธุรกิจกึ่งสถาบันการเงิน ซึ่งปลายปี 2562 บริษัทได้นำเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนระยะที่ 2 ( RBC2) มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงเป็นผลให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR ratio) ของบริษัทปรับลดลงตามเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นขึ้น
อีกทั้งวิกฤติการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นมีผลให้บริษัท ต้องให้ความสำคัญในการรักษาสภาพคล่องให้มากที่สุด เพื่อรองรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สำหรับ ปัญหาการลงทุนในปีนี้คืออัตราดอกเบี้ยลดลงค่อนข้างมาก ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลและส่วนของเงินฝากในสถาบันการเงินซึ่งมีผลตอบแทนค่อนข้างสูงก็เริ่มครบสัญญา ในช่วงนี้เป็นไปได้ยากที่จะได้ผลตอบแทนดังที่ผ่านมา โดยบริษัทไม่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

217