เมืองไทยฯอู้ฟู่เมืองไทยฯอู้ฟู่กำไรพุ่ง52.55%สวนทางเบี้ยลด 1 Dec 2019

เมืองไทยฯอู้ฟู่เมืองไทยฯอู้ฟู่กำไรพุ่ง52.55%สวนทางเบี้ยลด

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายงานงบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย.2562 ว่า มีสินทรัพย์รวม 519,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 31 ธ.ค.2561 ซึ่งอยู่ที่ 479,622 ล้านบาท  ด้านเบี้ยประกันภัยรับ งวด 9 เดือน ปี 2562 มีจำนวน 62,719 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนซึ่งทำได้ 70,084 ล้านบาท รวมรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 75,112 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 82,273 ล้านบาท ทั้งนี้ งวด 9 เดือนปี 2562 มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 11,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่ทำได้ 7,640 ล้านบาท โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย และกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้

390