เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
Excellence in
Education (EIE) 2020 23 Jul 2020

เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in

Education (EIE) 2020

จากสถาบัน Life Office Management Association (LOMA)

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ
ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in
Education (EIE) ประจำปี 2563 จากสถาบัน Life Office Management
Association (LOMA) จาก นายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนสถาบัน LOMA
ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย
ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามหลักมาตรฐาน
สากลอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านการประกันชีวิตกับ
ทางสถาบัน LOMA ซึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชี
พ และปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ

เนื่องจากพนักงานทุกคนถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดไปสู่ลูกค้าทั่วประเทศ ตามคำมั่นสัญญา
‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

171