เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมโครงการ
Care the Whale:Climate
Action Collaboration 27 Nov 2019

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมโครงการ Care the Whale:Climate Action Collaboration @Ratchada District

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายปกป้อง ยินดีผล
ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัยพ์และงานบริการ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ
Care the Whale : Climate Action Collaboration @Ratchada District
ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในการเริ่มต้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อ
มในย่านรัชดาภิเษก นำร่องโดย 14 องค์กรบนถนนรัชดาภิเษก โดยเอไอเอ
ประเทศไทย ในฐานะเจ้าของอาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ (AIA Capital
Center) ตั้งอยู่บนบ้านเลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและปฏิรูปกระบวนการจัดการข
ยะด้วยแนวคิด “ขยะล่องหน”
เพื่อให้ชุมชนรัชดาเป็นพื้นที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมสมดุลและเชื่อมต่อการแปรรูป
ของเหลือใช้ให้ไปสู่ของใช้ใหม่ ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) ทั้งนี้ เอไอเอ
ตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลโดยตรงแก่สุขภาพและความเป็นอยู่ของลูกค้า
พนักงาน และชุมชน
จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เอไอเอจะร่วมลงมือสร้างความแตกต่าง

และสร้างผลลัพธ์ที่ดีภายในประเทศที่เอไอเอดำเนินธุรกิจอยู่ ดังคำมั่นสัญญา
‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

412