เอไอเอ ประเทศไทย เปิดศูนย์
Agency Distribution Platforms
(ADP) Digital Office
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของตัวแทนประกันชีวิตอย่างยั่งยืน 14 Jan 2020

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดศูนย์ Agency Distribution Platforms (ADP) Digital Office สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของตัวแทนประกันชีวิตอย่างยั่งยืน

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดศูนย์ Agency Distribution Platforms (ADP)
Digital Office ณ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ทำให้การขาย รวมไปถึงการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งขับเคลื่อนผลผลิตของตัวแทนผ่านเครื่องมือดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนให้ตัวแทนมีความพร้อมเติบโตในอาชีพได้อย่างยั่งยืน

โดยที่ศูนย์ ADP Digital Office จะมีบทบาทในการสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอที่เกี่ยวข้องกับดิจิทั ลในหลายด้าน อาทิ การเป็น ‘Single Touch Point ง่าย ครบ จบในที่เดียว’
ซึ่งตัวแทนสามารถเข้ามาปรึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลได้ในทุกๆ เรื่อง
รวมถึงการสนับสนุนช่องทางการสื่อสารหลักให้มีประสิทธิภาพผ่านแอพพลิเคชัน iMO Smart และ iMO RCON ซึ่งเป็น Application หลักที่ครอบคลุมทั้งมือถือและแท็บเล็ต มีการแจ้งเตือนข้อมูลเจาะจงรายบุคคล (Individualized Notification) ผ่านไลน์
ช่วยให้การทำงานของตัวแทนมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งทำให้ตัวแทนสามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ซึ่งนอกจากการเปิดศูนย์ ADP Digital Office แล้ว ยังมีการเดินสายต่างจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนด้านดิจิทัลแก่ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอทั่วประเทศ ให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานผ่านระบบดิจิทัลที่เอไอเอพัฒนาขึ้นสำห
รับการทำงานและการดูแลลูกค้า นอกจากนี้ ที่ศูนย์ ADP Digital Office
ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ สามารถศึกษาระบบได้ด้วยตัวเอง พร้อมทดสอบประสบการณ์จริงจากเครื่อง iPAD ที่ให้บริการภายในศูนย์ (A Real Experience)
และสามารถเข้าอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์ ADP Digital Office ยังเป็นพื้นที่สำหรับฝ่ายขายและพนักงาน สามารถร่วมกันแบ่งปันความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Digital Workshop & Co-working space)
อีกทั้งยังมีทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ด้านระบบเทคโนโลยีที่พร้อมให้คำป
รึกษา เสนอแนะ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อพลังตัวแทน
(Professional Digital Agency Application Support & Services)
ทั้งนี้ สำหรับการตั้งศูนย์ ADP Digital Office สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเอไอเอ
ในการผลักดันและสนับสนุนการเติบโตของพลังตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งหากตัวแทนมีเครื่องมือที่ดีในการสนับสนุนในด้านการขายและการบริการลูกค้าแล้ว ย่อมส่งผลให้ลูกค้าได้รับการดูแลที่ดีและได้รับประสบการณ์ที่เป็นเลิศที่สุดจากตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

362