บทสัมภาษณ์ : คุณบงกช
บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน 1 Sep 2017

“อาชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นอาชีพที่ทรงคุณค่า สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการออมอย่างเป็นระบบ”

คุณบงกช บวรฤกษ์

นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน (THAIFA) ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยการรวมตัวกันของยอดนักขายประกันชีวิตกลุ่มหนึ่งในยุคนั้น ด้วยความเชื่อที่ว่า จะเป็นศูนย์กลางของบุคลากรในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ และด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นในครั้งนั้น ตลอดเวลากว่า 49 ปีที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ จึงดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวแทนประกันชีวิตจากทุกบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ เพื่อยกระดับบุคลากรในวิชาชีพ ให้มีความเป็นมืออาชีพไปพร้อมๆ กับการรวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งนอกเหนือจากการให้การศึกษาเพื่อยกระดับความรู้แล้ว สมาคมฯ ตั้งใจให้มีกิจกรรมที่จะให้กำลังใจแก่สมาชิกที่ตั้งใจทำงาน จนบรรลุเป้าหมายของตัวเอง

จากปณิธานดังกล่าวทำให้สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน อยู่ควบคู่กับอาชีพตัวแทนฯมาโดยตลอด ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาต่างๆ ของตัวแทนต่อภาครัฐ ขับเคลื่อนพัฒนานำองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิต ให้เท่าทันกับนานาประเทศและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป มีนายกสมาคมฯ ที่ล้วนทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ ทำให้สมาคมแห่งนี้ได้พัฒนาตนเองและสมาชิกมาเป็นลำดับ จนมาถึงปัจจุบัน

สำหรับ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน มีวระในปี พ.ศ.2560 – 2562 ได้แก่ “บงกช บวรฤกษ์” ซึ่งก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คุณบงกช ได้มีโอกาสช่วยงานสมาคมฯ มาแล้วถึง 18 ปี เดิมเป็นอนุกรรมการสมาคมฯ และได้รับเกียรติจากนายกฯทุกสมัยแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทำให้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาหลากหลายอย่างในแต่ละฝ่าย และพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไข

“อาชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นอาชีพที่ทรงคุณค่า สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ช่วยให้ประชาชนเข้าใจการออมอย่างเป็นระบบว่ามีความจำเป็นเพียงใด การวางแผนการเงิน สุขภาพ ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนเรื่องการเกษียณ ช่วยภาครัฐ สำหรับผู้ที่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ ทำให้ลดภาระโรงพยาบาลรัฐฯ และภาครัฐที่ต้องดูแลสวัสดิการในส่วนนี้”

นอกจากนี้ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ถือเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวแทน เพื่อจะให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีและพัฒนาในเรื่องของบุคคลากรตัวแทนประกันชีวิต โดยมุ่งหวังให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความรู้ ทักษะ ในด้านวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มคุณค่าการยอมรับของประชาชน

และสมาคมฯ ยังมีการบริหารงานภายใต้คอนเซ็ปท์ ‘รวมพลังสร้างอนาคต’ โดยจัดหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรการบริหาร หลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน ฯลฯ ให้กับตัวแทนทุกท่าน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่อาสาที่เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เมื่อจบหลักสูตรแล้ว มักจะกลับมาเป็นวิทยากรให้คนรุ่นหลัง เพื่อคอยให้ความรู้และคอยอบรม พัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกตัวแทน ให้มีความเข้าใจและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อนำมาสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในสังคมได้อย่างถูกต้อง โดยไม่รับสิ่งตอบแทน หวังเพียงได้บุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าช่วยเหลือสังคมได้อย่างดีที่สุด

ในส่วนของนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสมาคมฯชุดนี้  คุณบงกช ได้แบ่งนโยบายหลักๆ ไว้ 5 ข้อ

  1. เราจะประสานงานกับภาครัฐ ในเรื่องของVAT เรื่องการหักค่าใช้จ่ายตัวแทนเหมาจ่าย 30 % ไม่มีเพดาน ซึ่งเราจะประสานกับสมาคมอาชีพอิสระอื่นๆ และขอเข้าพบกรมสรรพากรเพื่อขอคำแนะนำ เพราะตัวแทน มีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้
  2. เสริมสร้าง พัฒนาตัวแทนประกันชีวิต ให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินFChFP นำหลักสูตรใหม่ชื่อหลักสูตร ChLP เข้ามาแทนที่หลักสูตร LUCTF พร้อมกับรอบรับเทคโนโลยีที่เข้ามา โดยการเพิ่มเนื้อหาในการสัมมนาทุกครั้งกับสื่อออนไลน์ และสื่อต่างๆ  ซึ่งนโยบายในการพัฒนาตัวแทนฯนี้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุด
  3. เพิ่มจำนวนสมาชิก เพิ่มสาขาของสมาคมฯ ให้ครบทุกจังหวัด พร้อมกับเพิ่มบทบาทของสาขาในต่างจังหวัด เพื่อร่วมมือกับคปภ.ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพราะประกันชีวิตมีความละเอียดอ่อน จำเป็นต้องมีการมีอธิบายในส่วนย่อยต่างๆ
  4. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาครัฐคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมอื่นๆ
  5. เรียกร้องให้ คปภ.และธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลให้ธนาคารปฎิบัติตามกฏหมายอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่เข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการลดแลกแจกแถม การบังคับซื้อ เป็นต้น

“สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตัวแทนฯ เป็นองค์กรของทุกท่าน เรามาร่วมสมัครเป็นสมาชิก อย่างพึ่งถามว่าเป็นสมาชิกแล้วได้อะไร ท่านเป็นตัวแทนมืออาชีพ มีสังกัดบริษัทของท่าน แล้วอาชีพของท่านมีสังกัดหรือยัง สมาคมตัวแทนฯ เป็นสังกัดของตัวแทนทุกบริษัท จึงอยากเชิญชวนมาเป็นสมาชิก และมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับมากมาย อาชีพตัวแทนฯ ถูกสอนว่าให้เป็นผู้ให้ ก่อนเป็นผู้รับเสมอ เมื่อเรารวมตัวกัน เราสามารถขับเคลื่อนเพื่อร้องขอสิทธิที่เราพึ่งได้”

             ทุกอาชีพที่สังคมให้การยอมรับ มักมีสภาพวิชาชีพ ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินก็เช่นกัน สภาพวิชาชีพของเราคือสมาคมฯ การเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมกับสมาคมฯ จึงเป็นเรื่องจำเป็น อย่าพึ่งบอกใครว่าท่านเป็นมืออาชีพ หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับสมาคมในอาชีพของท่าน

             (บทสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 354 ปักษ์หลัง ประจำวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560)

575