ไทยเคลมโควิด85ลบ. จากยอดให้ความคุ้มครอง9ล้านคน 8 Sep 2020

ไทยเคลมโควิด85ลบ.
จากยอดให้ความคุ้มครอง9ล้านคน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ Challenging
Environment Towards Recovery, Continuity and Future Resilience – Insurance’ Landscape Post COVID-19 และกล่าวว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดต่อระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดจนเพื่อพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในยุคโควิด-19 และยังมีแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยในด้านอื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้มองว่า ประเทศไทยจะต้องเผชิญความท้าทายและมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดรอบสองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมถึงธุรกิจประกันภัย
ที่ผ่านมา คปภ.ได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยข้อมูล ณ เดือน สิงหาคมที่ผ่านมา มีการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แล้วกว่า 9 ล้านฉบับ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 4,000 ล้านบาท และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้วกว่า 85 ล้านบาท
นอกจากนี้ คปภ.มีแผนที่จะพัฒนาโมเดลแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคส่วนธุรกิจประกันภัยมีศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงจะมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัย โดยเฉพาะประกันสุขภาพ ขณะเดียวกันยังมีแผนและแนวทางในการพัฒนาระบบประกันภัยด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพัฒนาแนวทางการเข้าถึงผู้บริโภค และ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบประกันภัยมีความพร้อมต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคตอีกด้วย

394