ไทยไลฟ์กำไรพุ่ง86%งวด9เดือนเฉียดหมื่นล้านบาท 26 Nov 2019

ไทยไลฟ์กำไรพุ่ง86%งวด9เดือนเฉียดหมื่นล้านบาท

ไทยประกันชีวิต รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน กำไร 9,720 ล้านบาท พุ่ง 86.36% บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยไลฟ์ รายงานงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.2562 โดยทั้งนี้ ข้อมูลในงบการเงินงวด 9 เดือน ปี 2562 ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์รวม 444,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค.2561 ที่มีสินทรัพย์รวม 416,737  ล้านบาท มีหนี้สินรวม 375,484 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 355,869 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 69,178 ล้านบาท จากสิ้นปีที่ผ่านมามีจำนวน 60,868 ล้านบาท สำหรับ กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 9 เดือนมีจำนวน 9,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.36% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561ที่ทำได้ 5,216 ล้านบาท ทั้งนี้ พบว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาจากผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย และกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด-สุทธิจากภาษี ที่สิ้นปี 2561 อยู่ระดับหลักร้อยล้านบาท มาเป็นหลักพันล้านบาท

420