2ส.ประกันอนุโลม รับลูกคปภ.ติดโควิดรักษาที่บ้านเบิกได้ 12 Jul 2021

2ส.ประกันอนุโลม
รับลูกคปภ.ติดโควิดรักษาที่บ้านเบิกได้

    แหล่งข่าวจากวงการประกันภัย เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยและดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่ทำประกันสุขภาพแล้วติดเชื้อโควิด-19 กระทั่งแพทย์ได้ระบุให้รักษาตัวในรูปแบบ Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน และในรูปแบบ Community Isolation หรือแยกกักตัวในชุมชนเช่น หอประชุมของโรงเรียน หรือศาลาในวัด เป็นต้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาและลดภาระภาครัฐที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติระบบสาธารณสุขซึ่งกำลังประสบปัญหาเตียงโรงพยาบาลและเตียงโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอรองรับกับผู้ติดเชื้อโควิดที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากในขณะนี้ 
    โดยทางโรงพยาบาลจะใช้ระบบการดูแลด้วย

เทเลเมดิซีน หรือ Video Call หรือ Teleconferance มีอุปกรณ์วัดไข้และออกซิเจน เข้ามาช่วยตรวจสอบดูแลอาการคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดไม่มีอาการหรือที่เรียกว่าสีเขียว โดยจะมีการแจกเครื่องตรวจเชื้อ Rabit Test ให้ใช้ตรวจเชื้อ รวมถึงส่งอาหารให้ 3 มื้อ ซึ่งหากพบว่าคนไข้แสดงอาการหรืออาการหนักขึ้น ค่อยนำส่งเข้ารักษาตัวรพ.
ต่อไป
โดยผลของการหารือร่วมกันนั้น ก็ได้ข้อยุติระดับหนึ่งว่า ภาคธุรกิจประกันภัยทั้งสองสมาคมประกันฯยินยอมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐ โดยอนุโลมให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งในรูปแบบ Home Isolation และรูปแบบ Community Isolation ในลักษณะของการจ่ายเหมือนคนไข้นอก แม้ว่า ระบบนี้ในต่างประเทศจะไม่มีธรรมเนียมปฎิบัติให้บริษัทประกันจ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผู้บริหารบริษัทประกันฯต่างชาติที่เปิดดำเนินธุรกิจในไทยส่วนใหญ่จะคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ที่ผ่านมา แต่ถ้าคิดในมุมกลับกันแล้ว ก็ยังดีกว่าการให้ลูกค้าประกันพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในอยู่ในรพ.สนามก็ดี หรือในรพ.เอกชน ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ หรือค่าห้องพักรักษาค่อนข้างสูงกว่านี้
โดยเฉพาะในช่วงเกิดระบาดโควิด-19 ปีที่ผ่านปริมาณเคลมส่วนใหญ่ของลูกค้าในตัวอื่นๆ ได้หายไป ไม่ว่าจะเป็นพวกไข้หวัด หรือท้องเสียที่เป็นเคลมปกติของธุรกิจประกันสุขภาพ ซึ่งจริงๆ แล้วคิดเป็นเคลมถึง 50 เปอร์เซ็นต์ที่หายไปทีเดียว ด้วยจุดนี้ทางคปภ.จึงคิดว่า น่าจะมาชดเชยกันได้ จึงได้มีการแก้ไขประกาศคปภ.ให้อนุโลมให้การพักรักษาตัวในรพ.สนามสามารถให้ลูกค้าเบิกได้ รวมกระทั่ง 2 แนวทางที่จะให้ลูกค้าที่ติดโควิดที่ถือว่าเป็นคนไข้สีเขียวอยู่สามารถรักษาตัวที่บ้านหรืออาจจะพักในระบบ Community Isolationได้
ทั้งนี้ภาคธุรกิจคงไม่เห็นด้วยหากคปภ.จะให้ถือกรณีการพักรักษาตัวทั้ง 2 กรณีดังกล่าวให้ถือเป็นคนไข้ใน ซึ่งจะมีผลต่อการเบิกค่ารักษาได้เสมือนหนึ่งเป็นคนไข้ใน ที่อาจจะมีการจ่ายเงินชดเชยรายวันกรณีเป็นคนไข้ในรพ. ทั้งนี้เนื่องจาก บ้านมันคงไม่ใช่สถานพยาบาลเหมือนรพ.ดังนั้นจะให้จ่ายเคลมเหมือนเป็นคนไข้ในคงไม่ได้ อย่างไรก็ดี ทางภาคธุรกิจและคปภ.คงจะต้องไปกำหนดคำนิยามขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เรียกกรณีการรักษาพยาบาลทำนองนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการกำหนดคำเรียกหรือคำนิยามไว้เพียง 2 กรณีคือ คนไข้ในและคนไข้นอก หรือ IPD และ OPDเท่านั้น พร้อมกันนี้คงจะต้องมากำหนดรายละเอียดสรุปให้ตรงกันว่า รายละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่บริษัทประกันต้องจ่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
อนึ่ง สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วยที่จะทำ Home Isolation และ Community Isolation ได้นั้น สธ.ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ประกอบด้วย 7 หลักเกณฑ์ดังนี้ 1.เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ 2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 4.อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน 5.ไม่มีภาวะอ้วน 6.ไม่มีโรคร่วม เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ,เบาหวานที่คุมไม่ได้ และ 7.ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

2,193