2 ตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย
รับรางวัล LIMRA’s 2019
Rising Star สาขานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 6 Jan 2020

2 ตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล LIMRA’s 2019 Rising Star สาขานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

นายปรินทร เสกสรรค์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Customer Digital
Platform และ นายวิทยา ศุภวรางกูล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย IT Application
Services – Business Automation & Analytics ตัวแทนของเอไอเอ
ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล LIMRA’s 2019 Rising Stars
ในสาขานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Innovation)
ประเภทอายุต่ำกว่า 40 ปี ในธุรกิจบริการด้านการเงิน จาก LIMRA
องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยระดับโลก
ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี
จากองค์กรที่เป็นสมาชิกของ LIMRA
ทั้งนี้ นายปรินทร เสกสรรค์ ได้รับรางวัลจากการเป็นผู้พัฒนาระบบ LINE iMO
Smart ซึ่งใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์
สามารถเข้ามาช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ
ทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกทั้งยังทำให้ตัวแทนสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วฉับไวตลอด 24
ชั่วโมง

ทางด้านนายวิทยา ศุภวรางกูล
ได้รับรางวัลจากการเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนยี
ซึ่งเข้ามาช่วยด้านการบริการลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีเลิศ อาทิ
เทคโนโลยีที่ช่วยให้ขั้นตอนการส่งเคลมสินไหมเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
แม่นยำยิ่งขึ้น
โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและเอไอเอ
เพื่อลดเวลาการรอคอยของลูกค้า
สำหรับรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของเอไอเอ
ประเทศไทย ในการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อันจะยกระดับให้การดูแลและการบริการลูกค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier,
Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

416