Music for Life
ให้ชีวิตใหม่ เพื่อเด็ก “โรคหัวใจ” 
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนเด็กแรกเกิดที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการอยู่ราวปีละ 7,000 ราย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งสามารถรักษาได้โดยยา ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด แต่เนื่องจากการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายประมาณรายละ 200,000 บาทขึ้นไป ตามอาการของผู้ป่วย ทำให้เด็กจำนวนมากขาดโอกาสในการรักษา ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายไม่สมบูรณ์ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยพบว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขวบปีแรก เพื่อมอบโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริษัท ไทยประกันชีวิต