ไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการ ‘เด็กไทยสายตาดี
ชีวีมีสุข’
ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนไทยอย่างรวดเร็ว นั่นคือภาวะสายตาทำงานหนัก ที่เกิดจากการใช้สายตากับอุปกรณ์ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ หรือ Digital Eye Strain อันเป็นสาเหตุสำคัญของการนำไปสู่โรคของกระจกตาและอาจร้ายแรงถึงขั้นตาบอด ถือเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขใกล้ตัวที่ต้องเร่งแก้ไข ก่อนจะสายเกินแก้ ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า