คปภ. ผ่อนคลายการกำกับประกันภัยขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
คปภ. ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไทยสู่เวทีโลก โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย นายทะเบียนเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ มีผลบังคับใช้แล้ว ! ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นำเข้าและส่งออกสินค้ารายใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นประเทศที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมารองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการสื่อสาร สาธารณูปโภค การลงทุนรวมถึงการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  • Insurance
  • News
  • 337