The Retirement Planning
– การวางแผนการเกษียณ 1 Mar 2018

ปัญหาเรื่องการเกษียณอายุไม่ได้  ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนในประเทศใดประเทศหนึ่งไปแล้ว  แต่เป็นปัญหาของคนในหลายๆประเทศทั่วโลก

คำถามสำคัญเรื่องเกษียณที่คนจะเกษียณต้องตอบให้ได้คือ

1.จำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องมีเมื่อถึงวันเกษียณคือเท่าไร  จากการสำรวจในอเมริกาพบว่า  คนอเมริกันกว่า90% ไม่สามารถตอบคำถามข้อนี้ได้

2.จำนวนเงินที่ต้องออมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนั้นคือเท่าไร  ถ้าข้อ 1. ตอบไม่ได้ก็คงหมดหวังที่จะตอบข้อ 2. จริงหรือไม่

3.จะมีวิธีการลงทุนอย่างไรที่จะทำให้โอกาสสำเร็จมากที่สุด  การลงทุนเพื่อเป้าหมายสำคัญอย่างเกษียณ ไม่ใช่มุ่งหาแต่ผลตอบแทนสูงๆอย่างเดียว แต่ต้องมองเรื่องความเสี่ยงของสินทรัพย์ลงทุนด้วย

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องการวางแผนเกษียณ
1.ความไม่แน่นอนของการลงทุนระหว่างทางทั้งก่อนและหลังเกษียณ
2.อัตราเงินเฟ้อที่ทำให้ต้องเผื่อจำนวนเงินตามข้าวของที่แพงขึ้น
3.การที่ต้องวางแผนเผื่อการมีอายุที่ยืนขึ้น
4.ความยั่งยืนของแผนการเกษียณที่ต้องยั่งยืน
5.การมีรายได้สม่ำเสมอหลังเกษียณ
6.ความยืดหยุ่นของแผนการเงินที่วาง

ในช่วงเวลาก่อนที่คน ๆ หนึ่งจะเกษียณ  จะต้องเปลี่ยน Human Capital หรือต้นทุนชีวิต ซึ่งได้แก่  ความรู้ ความสามารถ ในการหารายได้  มาสู่ Investment Capital หรือต้นทุนการลงทุน ซึ่งได้แก่  สินทรัพย์ลงทุนที่คุณเก็บสะสม เช่น หุ้น พันธบัตร ทองคำ อสังหาริมทรัพย์  เงินสด ฯลฯ เพื่อที่จะทำให้มันเติบโต  เพื่อที่จะใช้ดูแลคนๆ นั้นหลังวันเกษียณ ในวันที่ Human Capital ของเขาหมดลง

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเกษียณ  ที่จะต้องรู้เพื่อใช้ในการวางแผนเกษียนคือ Safe Savings Rate จำนวนเงินที่จำเป็นต้องออมเพื่อให้มีเงินตามเป้าหมายเมื่อถึงวันเกษียณ และ Safe Withdrawal Rate จำนวนเงินที่จะถอนออกมาใช้และจะมั่นใจว่ามันจะไม่หมดไปก่อนสิ้นอายุขัย

ตัวเลขจำนวนเงินทั้งสองจะเป็นตัวเลขที่ใช้ในการออกแบบแผนเกษียณ  เป็นตัวบอกว่าคน ๆ นั้นจำเป็นต้องมีกองทุนเกษียณเมื่อวันเกษียณเท่าไร  จะเกษียณได้ตามวันเวลาที่ตั้งใจได้หรือไม่  และจะมีชีวิตเช่นไรหลังวันที่หยุดงาน

สำหรับแนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ที่ Guy E. Baker นำเสนอให้นักวางแผนการเงินใช้ในการวางแผนคือ การแบ่งค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเป็น 3 ช่วงคือ  ช่วงแรก ช่วง Go Go Years ช่วงที่เริ่มเกษียณใหม่ ๆ เป็นช่วงที่ยังแข็งแรง อยากทำอะไรในช่วงที่วัยทำงานไม่ได้ทำ  ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก  ช่วงสอง ช่วง Slow Go Years ช่วงที่เที่ยวหรือใช้จ่ายเงินลดลงและช่วงที่สาม ช่วง No Go Years ช่วงบั้นปลายของชีวิต ช่วงที่ไม่ค่อยได้ไปไหนค่าใช้จ่ายลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม  ค่าใช้จ่ายสำคัญช่วงหลังเกษียณที่คนละเลยไม่ได้คือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพที่อาจจะเพิ่มขึ้นสูงมากๆ ดังนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ด้วย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาล ค่าดูแลสุขภาพ หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพด้วย

(บทความ หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 367 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2561)

971